Είναι η νεφρική απονεύρωση με καθετήρα αποτελεσματική στη μείωση της αρτηριακής πίεσης;

Αποτελέσματα από τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ψευδοφάρμακο, δοκιμή επαλήθευσης θεωρίας
Αποτελέσματα από τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ψευδοφάρμακο, δοκιμή επαλήθευσης θεωρίας