Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των επικαλυμμένων με φάρμακο καθετήρων με μπαλόνι έναντι των ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλυουσών φάρμακο σε ασθενείς με μικρά αγγεία

Τα ποσοστά εμφάνισης των μείζονων ανεπιθύμητων καρδιακών συμβάντων ήταν συναφή μεταξύ ασθενών που λάμβαναν καθετήρες με μπαλόνι και εκείνων που λάμβαναν ενδοστεφανιαίες προθέσεις σε διάστημα 12 μηνών
Τα ποσοστά εμφάνισης των μείζονων ανεπιθύμητων καρδιακών συμβάντων ήταν συναφή μεταξύ ασθενών που λάμβαναν καθετήρες με μπαλόνι και εκείνων που λάμβαναν ενδοστεφανιαίες προθέσεις σε διάστημα 12 μηνών