Η ΑΠ χαμηλότερου στόχου συσχετίστηκε με αυξημένους κινδύνους καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενή υψηλού κινδύνου

Αποτελέσματα από τις δοκιμές ONTARGET και TRANSCEND
Αποτελέσματα από τις δοκιμές ONTARGET και TRANSCEND