Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: Το NGM282 καταδεικνύει ταχείες και σημαντικές μειώσεις του περιεχομένου ηπατικού λίπους

Ευρήματα από μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 2
Ευρήματα από μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 2