Πρόληψη της επαγόμενης από σκιαγραφικό νεφροπάθειας: η μη προφύλαξη είναι μη κατώτερη από την ενδοφλέβια ενυδάτωση

AMACING-μια τυχαιοποιημένη, φάσης 3, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης δοκιμή μη κατωτερότητας
AMACING-μια τυχαιοποιημένη, φάσης 3, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης δοκιμή μη κατωτερότητας