Η κοινή γενετική ποικιλότητα παίζει ρόλο στην άνοια

Ευρήματα από μια μελέτη γενετικής συσχέτισης σε γονιδιωματική κλίμακα δύο σταδίων
Ευρήματα από μια μελέτη γενετικής συσχέτισης σε γονιδιωματική κλίμακα δύο σταδίων