Ο προδιαβήτης μπορεί να αυξήσει τους καρδιαγγειακούς και νεφρικούς κινδύνους

Σειριακά δεδομένα διατομεακής έρευνας από την περίοδο έρευνας NHANES 1988–2014
Σειριακά δεδομένα διατομεακής έρευνας από την περίοδο έρευνας NHANES 1988–2014