Ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση: Η σύγκριση της θνησιμότητας σε ασθενείς με ή χωρίς μπεντακιλίνη στο σχήμα θεραπείας τους

Τα ευρήματα από μια αναδρομική μελέτη κοόρτης με δεδομένα από ασθενείς στο μητρώο περιπτώσεων ανθεκτικής στη ριφαμπικίνη φυματίωσης στη Νότια Αφρική
Τα ευρήματα από μια αναδρομική μελέτη κοόρτης με δεδομένα από ασθενείς στο μητρώο περιπτώσεων ανθεκτικής στη ριφαμπικίνη φυματίωσης στη Νότια Αφρική