Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: X-ray image showing grade II sacroillitis: sacroiliac joint