Juvenile spondyloarthropathy (arthritis-related enthesitis), SPA, Pediatric spondylarthritis: sacroiliitis and coxitis