Πρώτος παγκοσμίως δείκτης υπολογισμού της αγγειακής γήρανσης

Βραβείο αριστείας στην έρευνα στον Βασίλειο Κώτση.
Βραβείο αριστείας στην έρευνα στον Βασίλειο Κώτση.