ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η «Merck, Sharp & Dohme Ανώνυμη Φαρμακευτική, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» ή MSD Ελλάδος ("MSD") επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της εν λόγω Ενημέρωσης Απορρήτου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679, ο "GDPR") καθώς και κάθε άλλου εφαρμοστέου εθνικού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα («Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Η εν λόγω ενημέρωση περιγράφει το πως επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με:

  • το Univadis
  • τα cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά και οι επιλογές σας?

Έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας διατηρούνται ακριβείς και επικαιροποιημένες. Σας προτρέπουμε να μας παρέχετε την συνδρομή σας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την εν λόγω υποχρέωση και να διασφαλίζετε ότι μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες σας καθώς και/ή για επικαιροποιήσεις στις προτιμήσεις σας επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου msd_privacy_office@msd.com.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης: Διαθέτετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς. Αυτό περιλαμβάνει π.χ. το δικαίωμα να ενημερώνεστε εάν ή όχι υπόκεινται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Διαθέτετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλως όταν στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο έννομο συμφέρον μας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν π.χ. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχτηκαν, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, ή εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με νόμιμη απαίτηση.
  • Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: Εάν τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, που εσείς οι ίδιοι έχετε παράσχει, υπόκεινται σε επεξεργασία αυτόματα με την συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την MSD, μπορείτε να αιτηθείτε να σας παρασχεθούν τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και μπορείτε επίσης να αιτηθείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η υποχρέωση μας για εμπιστευτικότητα και άλλες υποχρεώσεις βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας μπορεί να μας απαγορεύσουν να κοινοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή άλλως να σας εμποδίσουν να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από τον GDPR ή την Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να αρνηθούμε την επιλογή σας όπου ένα συγκεκριμένο αίτημα θα εμπόδιζε την εταιρεία μας κατά την δυνατότητά της να: (1) συμμορφώνεται με έναν νόμο ή μία ηθική υποχρέωση συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση νομίμων αιτημάτων δημοσίων αρχών, και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (2) διερευνά, θεμελιώνει ή να υποστηρίξει νόμιμες αξιώσεις, και (3) να εκτελεί συμβάσεις, να διαχειρίζεται σχέσεις, ή να συμμετέχει σε άλλες επιτρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι σύστοιχες με τις αρχές της διαφάνειας και του περιορισμού του σκοπού και συνάφθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από οποιαδήποτε λήψη απόφασης να αρνηθούμε ένα αίτημα σύμφωνα με την εν λόγω Ενημέρωση, θα συντάξουμε και θα επικοινωνήσουμε την εν λόγω απόφαση σε εσάς.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή θα θέλατε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε μία εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με την τοπική σας αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων («τοπική» υπό την έννοια του που μένετε ή εργάζεστε, ή όπου μια παραβίαση δεδομένων φέρεται ότι τελέστηκε. Η αντίστοιχη αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα / E-mail: contact@dpa.gr - www.dpa.gr)

Ποια δεδομένα συλλέγονται στον εν λόγω ιστότοπο και για ποιο σκοπό?

Θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να διατηρήσουμε την επαφή μαζί σας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με ζητήματα που είναι σημαντικά για εσάς. Μέσω των διάφορων ιστοτόπων της MSD μπορείτε να εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, προϊόντα με ή χωρίς εμπορικό σήμα, καθώς και να υποβάλλετε αιτήσεις για εργασία.

Η MSD συλλέγει δεδομένα μέσω των παρακάτω δίαυλων επικοινωνίας και για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Univadis: Το Univadis είναι μία πύλη για επαγγελματίες υγείας μέσω του οποίου ενδέχεται να σας στέλνουμε ιατρικές πληροφορίες, προσκλήσεις σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, άρθρα και έρευνες. Όταν εισέρχεστε ή εγγράφεστε στην πύλη, σας ζητείται να υποβάλλετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email address). Tα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της αποστολής του είδους του περιεχομένου που έχετε αιτηθεί καθώς και για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με το Univadis για τους εν λόγω σκοπούς έως ότου μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες από εμάς. Η εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει. Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο «διαγραφή» σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα που σας αποστέλλουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου msd_privacy_office@msd.com.
  • Cookies: Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την εμπειρία σας στους ιστότοπούς μας πιο αποτελεσματική και σχετική με τις προτιμήσεις σας. Τα cookies εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες. Μπορούν να μας βοηθήσουν να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τις προτιμήσεις σας, να αναλύουμε πόσο καλά λειτουργούν οι ιστότοποί μας, και μας δίνουν την δυνατότητα να σας προτείνουμε περιεχόμενο που θεωρούμε ότι ενδέχεται να είναι πιο σχετικό με εσάς. Τα περισσότερα cookies ταυτοποιούν τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της συσκευής σας παρά εσάς προσωπικά, εντούτοις, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω, ορισμένα cookies μπορούν να συνδεθούν με άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από ή σχετικά με εσάς.

Χρησιμοποιούμε τόσο cookies μιας συνεδρίας (session cookies), που είναι προσωρινά cookies και διαγράφονται από την μνήμη της συσκευής σας όταν κλείσετε τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή ή απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, και «επίμονα» cookies (persistent cookies), που αποθηκεύονται στην συσκευή σας έως ότου λήξουν, εκτός εάν τα διαγράψετε πριν από το χρόνο λήξης.

Τα cookies μιας συνεδρίας (session cookies) δίνουν την δυνατότητα στους ιστοτόπους μας να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στους ιστοτόπούς μας κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας και έως ότου κλείσετε τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας, όπως για παράδειγμα εάν έχετε ταυτοποιηθεί ως επαγγελματίας υγείας ή κάτοικος μιας συγκεκριμένης χώρας.

Ορισμένα είδη «επίμονων» cookies (persistent cookies), στα οποία αναφερόμαστε ως analytics cookies, μας δίνουν την δυνατότητα να σας ενημερώνουμε σχετικά με το εάν ο διαδικτυακός φυλλομετρητής της συσκευής σας έχει χρησιμοποιηθεί για την επίσκεψη των ιστοτόπων μας στο παρελθόν καθώς επίσης και σχετικά με το ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί στους ιστοτόπους μας. Εάν εγγραφείτε σε έναν από τους ιστοτόπους μας, τα «επίμονα» cookies (persistent cookies), στα οποία αναφερόμαστε ως cookies εγγραφής (registration cookies), δίνουν την δυνατότητα στους ιστοτόπους μας να σας θυμούνται προσωπικά όταν θα επισκεφτείτε τους ιστοτόπους μας στο μέλλον. Εάν είστε εγγεγραμμένος στους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τα cookies εγγραφής (registration cookies) και τα analytics cookies προκειμένου να ταυτοποιήσουμε ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί στους ιστοτόπους μας.

Οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν κοινοποιηθεί από εσάς, θα διαγράφονται αυτομάτως εκτός εάν έχουμε λόγο και δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε βάσει του GDPR και της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που εξειδικεύονται στο σχετικό τμήμα του εν λόγω ιστότοπου.

Τι είδους άλλα προσωπικά δεδομένα συλλέγει η MSD και για ποιον σκοπό?

Συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από ή για λογαριασμό των πελατών μας ή που παρέχονται από εμάς στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στους συνεργάτες μας.

Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων για να εκπληρώσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σε σχέση με την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν πληροφορίες ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν το ιστορικό που παρέχονται από τους πελάτες, τους αντιπροσώπους ή τους αντισυμβαλλομένους μας.

Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματά μας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συμπληρωθεί από πληροφορίες που έχουν ανακτηθεί από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αναζητήσεων μέσω δημοσίως διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας?

Η MSD θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και όπως καθορίζονται παραπάνω, και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους εργαζομένους που κατέχουν μια θέση που απαιτεί από εκείνους να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι αναγκαίο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης και με τις εσωτερικές μας πολιτικές σχετικά με τον χρόνο διατήρησης.

Η MSD έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή ώστε να διασφαλίσει ότι μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δίνεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Διαθέτουμε επίσης εσωτερικές πολιτικές για την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους?

Δεν θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός αν απαιτείται βάσει της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για τους συνεργάτες μας.

Εντούτοις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε και να υπαχθούν σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες για την MSD (εκτελούντες την επεξεργασία) προκειμένου να μπορέσουν οι εν λόγω εταιρείες να παράσχουν τις υπηρεσίες που ζητάει η MSD.

Μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται παραπάνω θα παρέχονται στις εν λόγω εταιρείες. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας και τα ισχύοντα έγγραφα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε άλλα συμφωνητικά που υφίστανται μεταξύ της MSD και των τρίτων παρόχων της, και πρέπει να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Που υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας?

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές στην ΕΕ/ΕΟΧ. Επιπρόσθετα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως εκ τούτου χρειάζεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε μια τοποθεσία εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Το επίπεδο προστασίας δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ενδέχεται να είναι χαμηλότερο από αυτό που προσφέρεται εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Όπου αυτό ισχύει, θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα βάσει του GDPR προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.

Η MSD συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με την συλλογή, χρήση, και διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η MSD έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τηρεί τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Επίσης, η MSD έχει συνάψει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η MSD είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας μπορούν να ανευρεθούν στο www.msd.gr.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την MSD, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την δική μας ομάδα προστασίας δεδομένων στην διεύθυνση: msd_privacy_office@msd.com.

Η MSD έχει ορίσει την Aptus Health International, Inc. 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, ΗΠΑ ("Aptus Health") ως εκτελούντα την επεξεργασία διασφαλίζοντας την διαχείριση του univadis.gr για λογαριασμό της και βάσει των οδηγιών της. Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε διαχείριση και επεξεργασία σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου, τα μέτρα ασφαλείας και την καθοδήγηση της MSD.

Το Univadis λειτουργεί από την Aptus Health. Η Aptus Health είναι μία κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, ΗΠΑ, η οποία λειτουργεί ως MSD εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Η Aptus Health έχει τους δικούς της ανεξάρτητους εργαζομένους, τις δικές της εργασίες επιμέλειας, επιχειρηματικές και οικονομικές λειτουργίες, και την δική της διακυβέρνηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στο www.aptushealth.com.